Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ pri MŠ

Zverejnené
5. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. marca 2021