Preskočiť na obsah

Výberové konanie na post riaditeľa MŠ vo Veľkom Kamenci

Upravené
04. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2020

Zriaďovateľ Obec Veľký Kamenec

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky  Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským –

 Óvoda Veľký Kamenec 315 – Nagykövesd

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

   – odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.                

   437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky  

   pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

    – najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky:

   – znalosť príslušnej legislatívy,

   – komunikatívnosť,

   – riadiace a organizačné schopnosti,

   – osobné a morálne predpoklady,

   – zdravotná spôsobilosť na prácu,

   – spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

   – práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

   – prihláška do výberového konania,

   – profesijný životopis,

   – overené kópie dokladov o vzdelaní,

   – doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

   – potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

   – písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú  školu,

   – súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.

     122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 09.03.2020 na adresu:

Obecný úrad vo Veľkom Kamenci

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ MŠ“.

                            „ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vo Veľkom Kamenci dňa 25.02.2020                                                   Attila Nagy

                                                                                                                starosta obce